TREBALLS

Seguretat i salut


 • La comunitat europea va redactar la Directiva 92/57/CEE, que definia les necessitats en matèria de Seguretat i Salut.
 • Aquest directiva a l'Estat Espanyol ve regulada pel Decret 1627/1997 en que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut.
 • Aquest decret defineix les obligacions del Promotor, projectista, contractista, subcontractista i treballadors autònoms.
 • I crea dues noves figures, El Coordinador de Seguretat en fase de Projecte, que és qui elabora l'Estudi de Seguretat i Salut* o L'Estudi bàsic de Seguretat i Salut** del projecte Edificatiu a Construir, i el Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra, que es qui controla en fase d'obra els temes de Seguretat i Salut, definits en el Pla de Seguretat i Salut.

REALITZEM

 • Coordinació en fase de projecte:
 • Estudi de Seguretat i Salut Pressupost d'obra superior o igual a 380,000 Euros
  500 jornals o el que es equivalent 250,000 Euros
  Duració obra +30 dies i possibilitat de tenir en algun moment 20 treballadors simultàniament.
  Estudi Bàsic de Seguretat i Salut En la resta de casos
 • Coordinació en fase d'execució d'obra.
 • Gestions amb Promotors i Contractistes:
 • Realitzem el document d'Avis Previ.
  Comunicacions d'obertura d'un centre de Treball
  Plans de Seguretat i Salut

 

ARQ-CA  ·  Arquitectura - Urbanisme    Carrer Colom, 228 Bis - Baixos local 3-4   08223 Terrassa   Tel.: 93 784 33 55   Mòbil: 607 25 18 86  -  609 13 99 79