TREBALLS

CTE - CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ


DOCUMENT BÀSIC HR - PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL

 • Mitjançant el programa Qsai-Hr - Opció Simplificada.
 • Evaluació de les característiques acústiques, segons el projecte presentat.
 • Definició de les solucions constructives més adients, segons les necessitats projectuals.
 • Fitxes justificatives del compliment de la normativa.

DOCUMENT BÀSIC HE - ESTALVI D'ENERGIA

HE-1 Limitació de demanda Energetica

 • Tota edificació segons les seves característiques constructives, té una demanda energètica.
 • El seu càlcul es basa en la determinació de la Transmitància tèrmica de la pell de l'edifici i el Factor solar per ubicació i forma.
 • Ajudem a una bona definició de l'envolupant tèrmica.
 • Fitxes justificatives del càlcul mitjançant, l'Opció simplificada.
 • Fitxes justificatives del càlcul mitjançant, l'Opció General amb el programa LIDER.

HE-2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques RITE

 • Tota edificació necessita uns mínims de confort interior.
 • Aquest confort s'aconsegueix mitjançant l'aportació de Calor o Fred.
 • Elaboració de la Fitxa del compliment de la Normativa.
 • Projecte de les instal·lacions tèrmiques P≥70 kW

HE-4 Contribució solar mínima d'Aigua calenta Sanitaria i Decret d'Ecoeficiencia

 • Segons normativa es fixen uns mínim de contribució solar per l'obtenció d'aigua Calenta Sanitaria.
 • Projecte per la instal.lació solar de producció i acumulació d'ACS.

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

Qualificació Energètica

 • Fitxes justificatives del càlcul mitjançant, Opció simplificada.
 • Fitxes justificatives del càlcul mitjançant, Opció General amb el programa CALENER.

Certificat Energètic

 • Tràmits per l'obtenció del Certificat energètic.

CONTROL DE QUALITAT

 • Treball de Control de Qualitat en Edificació

 

ARQ-CA  ·  Arquitectura - Urbanisme    Carrer Colom, 228 Bis - Baixos local 3-4   08223 Terrassa   Tel.: 93 784 33 55   Mòbil: 607 25 18 86  -  609 13 99 79